community_8L-R: Liu Bing, Acting STC Guangzhou; Roger Davy, Australian singer; Ou Haiou, Chinese singer and Matthew Huang, BDM Guangzhou